ระเบียบว่าด้วยการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562